Správa městských hřbitovů Tachov

Smlouvy a nájmy

Uzavírání nájemních smluv a placení nájemného

 

Při uzavření nové nájemní smlouvy doloží občan  platný občanský průkaza dále úmrtní list, v případě kremace  doklad o zpopelnění .  Poté je mu přiděleno místo na hřbitově, které si s pracovníkem provozovatele vybere.  Nájemní smlouva je uzavřena u hrobů vždy na 15 let dle tlecí doby stanovené hydrogeologickým průzkumem, u urnových  hrobů a kolumbárních schránek na dobu 10 let případně delší nebo kratší. Při podpisu nájemní smlouva musí být i příslušný nájem zaplacen.

Po uplynutí doby stanovené v nájemní smlouvě je nájemce vyzván vždy tři měsíce před jejím skončením k uzavření smlouvy nové a zároveň k zaplacení nájemného.

 

Převod práv k pronajatému místu

 

Převod práv k pronajatému místu lze provést následujícími způsoby:

1.na základě usnesení o dědictví s vyznačením právní moci, na dědice - převod se uskutečňuje ihned po úmrtí nájemce, nikdy se nečeká na skončení smlouvy uzavřené se zesnulým nájemcem

 

2.za přítomnosti původního a nového nájemce (oba s platnými průkazy totožnosti) a vlastníka hrobového zařízení.

 

Pořízení hrobového zařízení

Hrobové zařízení je vlastnictví nájemce nebo jíné osoby , která si jej pořídí .

 

Úpravy hrobového zařízení

Při úpravách hrobového zařízení není potřeba  žádné stavební povole. Nájemce nebo zplnomocněná osoba žádá o vydání souhlasu s úpravou hrobového zařízení, kde dochází ke změně zařízení.

Mezi úpravy nepodléhající stavebnímu povolení patří:

- zhotovení nového základu

- rovnání rámu – oprava pomníku

- nápisy a přípisy na pomník

- změna materiálu při opravě

- čistění a broušení

- osazení sklípku na urny atd.

 Souhlas s úpravou hrobového zařízení vydá pracovník provozovatela na počkání.

Při změnách hrobového zařízení, kdy se mění jeho rozměr , je nutné sepsat dodatek nájemní smlouvy a nově vyčíslit nájemné.