Správa městských hřbitovů Tachov

Výběr z řádu pohřebiště

Uložení zesnulého do hrobu či hrobky    

-   Rakev se zesnulou osobou  je možné pohřbít na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele a správe  pohřebiště a to  způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění. Tlecí doba na Městském hřbitově je nyní 15 let a na stejnou dobu musí být uzavřena i nájemní smlouva.  Každé pohřbení na městském hřbitově si občan zajišťuje u provozovatele, který mu sdělí  jak následně postupovat. U stávajících hrobů či hrobek probíhá komunikace s nájemcem a zároveň vlastníkem hrobového zařízení. U nových nájmů s rodinným příslušníkem, kterého  si  pozůstalí mezi sebou  stanoví k uzavření nájemní smlouvy.

Zrušení hrobu či hrobky  -

 Hrob lze zrušit se souhlasem provozovatele a pouze tehdy, pokud již  uplynula stanovená  tlecí doba od posledního pohřbu. Musí být odstraněny všechny kamenné části hrobového zařízení a místo musí být uvedeno do původního stavu tzn. místo musí být urovnáno do roviny s okolím zeminou a oseto travou.

Hrobku lze zrušit se souhlasem provozovatele a pouze tehdy, pokud bude nejdříve zajištěno odstranění rakví a posléze vykopáno všechno zdivo, odstraněno hrobové zařízení  a vše uvedeno do původního  stavu tzn. místo musí být urovnáno do roviny s okolím zeminou a oseto travou.

Uložení urny

Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti. § 22 ods. 6 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví.  Uložení urny může objednat buď nájemce osobně s nájemní smlouvou a platným občanským průkazem nebo jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce  a  vlastníka hrobového zařízení u stávajících urnových hrobů. U kolumbárních schránek vždy s nájemcem nebo osobou pověřenou viz.výše. U nových hrobů s rodinným příslušníkem, kterého  si  pozůstalí mezi sebou  stanoví při uzavření nájemní smlouvy.

Vyzvednutí urny

Vyzvednutí urny z hrobového místa může objednat u provozovatele buď nájemce osobně s nájemní smlouvou a občanským průkazem nebo jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce a souhlasem vlastníka zařízení.

Zrušení urnového hrobu

Urnový hrob  lze zrušit se souhlasem provozovatele a to pouze tehdy, pokud budou nejdříve odstraněny uložené urny a následné odstraněno  hrobové zařízení a slípek pro urny a vče pak uvedeno do původního stavu tzn. místo musí být urovnáno do roviny s okolím zeminou a oseto travou.

Rozptyl

K objednání rozptylu je třeba předložit úmrtní list a urnu s popelem nebo objednávku k převozu urny a doklad k vyzvednutí urny pohřební službou.  I provedený rozptyl  musí být evidován u provozovatele a správce pohřebiště.  Není tedy možné si ho provádět samostatně!!!

 

Exhumace

Exhumaci je možné provést  pouze se souhlasem provozovatele a krajské hygienické stanice a dále se řídí zákonem 256/2001 Sb. o pohřebnictví